cym1102/svnwebui
https://hub.docker.com/r/cym1102/svnwebui

e7f55cabd07fc80e8adb82aaa512f3e9.png

在系统配置中,访问协议可以选择http或svn
使用http协议,可以在浏览器访问,但单个文件的大小不能超过2G
a0aa7b99322fd6cd513ef67f1d4ffecf.png

使用svn协议,需要svn客户端访问,对于文件大小无限制

witersencom/svnadmin
https://hub.docker.com/r/witersencom/svnadmin
afd478288b56c608b640860e9c5f12a4.png